ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 28

ΔΙΑΥΑΝΕΙΑ – ΛΟΓΟΔΟ΢ΙΑ Για τουσ ΦτΦ διαφάνεια (Transparency) ςθμαίνει θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ δθμόςια ενθμζρωςθ του κοινοφ με όλεσ τισ πλθροφορίεσ που αφοροφν το χαρακτιρα, τον επιχειρθςιακό και ςτρατθγικό ςχεδιαςμό, τισ αποφάςεισ, τουσ οικονομικοφσ πόρουσ του οργανιςμοφ κ.α. Για το λόγο αυτό παρουςιάηουμε και τθν ταυτότθτα των ΦτΦ. Υεριςςότερα ςτοιχεία είναι διακζςιμα. Πνομα: Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends Greece Ζδρα: Ανκζων 72, 12461, Χαϊδάρι Τθλ: +30 215 5257408 Mail: naturefriendsgreece@gmail.com | Friends.of.nature.greece@gmail.com Νομικι Μορφι: Υανελλαδικό Χωματείο | Αρ. Μθτρώου Ειρθν. Ακθνών: 30425/2014 ΑΦΜ: 997557187 | ΔΣΩ Αιγάλεω Μθτρώο Ρολιτιςτικών Φορζων του Ωπουργείου Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ (ΑΠ Φορζα: 3358) Τράπεηα EUROBANK ΙΒΑΝ: GR93 0260 0660 0008 0020 0670 303 ΥΚΙ – PIC/LEAR: 920569092 Αρικμόσ Μθτρώου Διαφάνειασ Ε.Ε: 374596826959-36 http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=374596 826959-36&locale=el&indexation=true Υιοκζτθςθ τθσ Χάρτασ Αυτοδζςμευςθσ, Κοινωνικισ Ευκφνθσ και Λογοδοςίασ MKO (11.04.2008) |International Non Governmental Organizations Accountability Charter (2006) Νομικόσ Εκπρόςωποσ: (Υρόεδροσ) Οικονομικόσ Ζλεγχοσ Σωματείου: Εκλεγμζνθ Εξελεγκτικι Επιτροπι (ςιμερα) | Σρκωτοί λογιςτζσ (ςτο μζλλον και ανάλογα με τα οικονομικά μεγζκθ των ΦτΦ) 28