ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 26

ΕΙΔΙΚΟΙ - ΑΜΕ΢ΟΙ ΢ΣΟΦΟΙ 2018 - 2019 Σι ΦτΦ μεταξφ των άλλων δράςεων που αναφζρονται ςτουσ ανωτζρω τρεισ πυλϊνεσ, ζχουν ιδθ δρομολογιςει παράλλθλα δφο βαςικζσ εκςτρατείεσ: Α. «Λιγότερα απόβλθτα – Καλφτερθ ηωι» με ςτόχο τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν, τθν αξιοποίθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ και εκνικισ νομοκεςίασ κ.λπ. Κεωροφμε τθ μείωςθ των αςτικϊν αποβλιτων και τθν οικολογικότερθ, οικονομικότερθ και κοινωνικά δίκαιθ διαχείριςι τουσ ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα και πολυπλοκότερα ηθτιματα π H3sH3sH3ss3s3s3s3೭sH33sB3sˈ333s3ss333s333H3s33sH333H33s33ssBsH33sssᳯH33H3s3s3s3333H333ss3s3sB3s󬳫3s3s3s33ss3s3s3󬳫3s3s33s33೭ssss33ss⳯ss3s33s333s˂0)333H33s3s3333ssss33H333333H3ss33ss3333s3ss33333s3s3ss³3ss3s33sH33H3s೮s333H33sH33sss⳯H33333s3ss3ssss8$3s33ss˂33s3sH3sssK3s33sH3sssH3ss3H3sss3sH333s3ss೮ 333s3K33s3s೮s³s3s3s᳭3sH3s33ss3sH333s3ss 33s3s3s3sH3s೮s33333H33ss3sK3ss33333sssss33s3333sss೫ss3s3sH33s33sssH3sss3s3ssBsH3s3sH3333333333sH33sᳯsH 33s33s3ss3೯3ss3ss3s3ss33ss3s3KH33s3H3ss3ᳯH33H33೬sH3sH3333ss3೬sH333H33sssH 3᳭333ssssss333s3K3333೮33 K3H3ssss33ss33sH3ss3⳯H 33s3s3ss3sJBs3sH3ss33೮sH3333H3sH33ss3s3BsH33sssH333s333sss33s3³3s3s3s3333sssss333s333Bs3s3sH3sH3333sss೫ss333೯³3sᳯsH333ss33s3333೯33B33sss333sH333ss3sH3sH3s33H33³s3s33s3೮3sH33ss3333s೮s೮3³333sK333ss3ss3ssss3s3s3s33³3s೭s³3B3sss3ssB3³3s3󮳬s33ss3sssH33ss3H33s³3sss33sss3s3󮳯s3333s33ss˂3H3333s3ss33H33sH3333H3s೫s3sB೭H33sss33s⳯ss 3s3s೮3ss3ssss೭ss8$³ss33ss೮ 3೮33Ⴓ3B33sᳯss3333sssH3s3333H H333ss3K3ss3ssH33sᳯs3H333H33s󬳯H3sB33H3ss33ss33sH3s3s⳯H33sssH33333ssss3sH333H333ss೮333333ss3ss3sŒ