ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 24

ΠΤΛΩΝΑ΢ Β΄- ΒΙΩ΢ΙΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΣΟΤΡΙ΢ΜΟ΢ - ΕΜΠΟΡΙΚΕ΢ ΢ΤΜΥΩΝΙΕ΢ 1. Υράςινθ Σικονομία – Αειφόροσ ανάπτυξθ - Βιϊςιμοσ τουριςμόσ (ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, τοπικι ανάπτυξθ, ανάδειξθ ιςτορικϊν ςτοιχείων κ.λπ) | Εννοοφμε όλοι το ίδιο όταν χρθςιμοποιοφμε τον όρο «Ανάπτυξθ» ; | Ξυκλικι Σικονομία |Ψοπικοποίθςθ | Αποανάπτυξθ 2. Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ δράςεισ | Ξίνθμα κριτικισ ςυμφωνιϊν ελεφκερου εμπορίου (CETA, TTIP, TiSA, TTP κ.ά) | Δίκαιο Εμπόριο | ΥΣΕ 3. Αςφάλεια Ψροφίμων – Ωγιεινι διατροφι – Δικαιϊματα καταναλωτϊν 4. Ενζργεια - Ξλιματικι αλλαγι *όχι μόνο ορυκτά καφςιμα+ | Απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα – όχι ςτθν ειςαγωγι ι ςτθν εξόρυξθ LNG και πετρελαίου από ςχιςτόλικο (μζκοδο fracking / φράκινγκ) | Τχι ςτθν πυρθνικι ενζργεια | Ραι ςτισ ΑΥΕ με μζτρο και με ςεβαςμό ςτο φυςικό περιβάλλον | Αυτοπαραγωγι – Ενζργεια από ΑΥΕ. 24