ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 23

ΣΡΕΙ΢ ΠΤΛΩΝΕ΢ ΔΡΑ΢ΕΩΝ Ψα επιμζρουσ περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλιματα κεωροφμε ότι είναι «παρενζργειεσ» του ίδιου ςυςτιματοσ και ατομικϊν ςυμπεριφορϊν. Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends Greece υιοκετεί, εργάηεται και προωκεί τουσ 17 ςτόχουσ του ΣΘΕ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ/ 17 Sustainable Development Goals. Ωςτόςο επιλζγουμε ςυγκεκριμζνουσ ςτόχουσ δράςεων γνωρίηοντασ ότι οι ςτόχοι ςυνδζον