ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 22

ΕΠΙΦΕΙΡΗ΢ΙΑΚΟ΢ ΢ΣΡΑΣΗΓΙΚΟ΢ ΢ΦΕΔΙΑ΢ΜΟ΢ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΣΤΟ ΥΙΛΟΙ τησ ΥΤ΢Η΢/ Naturefriends Greece (2018 – 2022) ΑΠΟΥΑ΢ΕΙ΢ ΢ΤΝΕΔΡΙΟΤ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ΢ 2017 1. Χυμμετοχι των ΦτΦ και ςε κάκε Ευρωπαϊκό ι Διεκνζσ Δίκτυο για τθν προςταςία του Φυςικοφ και του Αςτικοφ Υεριβάλλοντοσ, το Δίκαιο Εμπόριο, τθν Υροςταςία των Ξαταναλωτϊν, τθν Αλλθλεγγφθ, τθν Ειρινθ, τα Ξοινωνικά Δικαιϊματα, τθν Ξυκλικι Σικονομία, τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ, τον Υολιτιςμό, τθν Εκπαίδευςθ κ.ο.κ.. Θ ςυμμετοχι ςτα ανωτζρω Δίκτυα τθσ Ξοινωνίασ Υολιτϊν ι θ ςυνεργαςία ςε Εκνικό, Ευρωπαϊκό ι ςε Διεκνζσ επίπεδο με ΠΞΣ, Ερευνθτικά Ξζντρα, Υανεπιςτιμια κ.λπ. κα πρζπει να ςυνάδουν με τισ αρχζσ του Ξαταςτατικοφ του Χωματείου και ιδιαίτερα με τθν Ειςαγωγι άρκρα 2 και 3 του καταςτατικοφ (Χκοποί και Πζςα). 2. Ενζργειεσ- Υρωτοβουλίεσ για τθν Υροςταςία του Τρουσ Αιγάλεω – Υοικίλου, ιδιαίτερα από τουσ φερόμενουσ ιδιοκτιτεσ μεγάλων εκτάςεων του βουνοφ (π.Χ. Ραόσ Ευαγγελιςμοφ Οαμίασ κ.ά) 3. Αξιοποίθςθ για δράςεισ των ΦτΦ ςτο Υάρκο Ψρίτςθ και υιοκζτθςθ τμθμάτων του για ςυντιρθςθ, κακαριςμό, καλλιζργεια, δθμιουργία φυτϊριου κ.ά. 4. Ψθν προςταςία και τθν ανάδειξθ του Υικερμίου ωσ «Υαλαιοντολογικό – Γεωλογικό Υάρκο» κακϊσ και τθ γενικότερθ νομοκζτθςθ μζτρων προςταςίασ των γεωτόπων. 5. Απονομι επαίνου ςτο μζλοσ των ΦτΦ, ςτθν κα Παρία Αρβανίτθ - Χωτθροποφλου για τθ δράςθ τθσ ςτο αντιπυρθνικό και φιλειρθνικό κίνθμα και ωσ εκπροςϊπου ςτθν Ελλάδα τθσ ICAN για τθ βράβευςι τθσ ICAN με το Βραβείο Ρόμπελ Ειρινθσ 2017. 22