ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 20

εργαςίασ (20,5% το Χεπτζμβριο του 2017) ωςτόςο άλλοι δείκτεσ όπωσ των ειςαγωγϊν αυξάνονται (Γ’ τρίμθνο 2017). https://www.hfisc.gr/triminiaia-deltia/triminiaio-deltio- dekemvrios-2017 Ξαταγράφουμε τθν εκτίμθςθ του Λνςτιτοφτου Εργαςίασ τθσ ΓΧΕΕ ότι «δεν παρατθροφνται οι μακροοικονομικοί και παραγωγικοί μεταςχθματιςμοί που κα δθμιουργοφςαν ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ μετάβαςθσ τθσ οικονομίασ προσ μια δυναμικι και διατθριςιμθ ανάκαμψθ.» (Σκτϊβριοσ 2017) http://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2017/10/Vasika- symperasmata-endiamesis-ek8esis-INE-GSEE-2017.pdf Οι ΥΙΛΟΙ τησ ΥΤ΢Η΢ για τη βιώςιμη ανάπτυξη Ψο χρθματιςτιριο και το ΑΕΥ δεν μπορεί να αποτελεί δείκτθ ευθμερίασ μιασ χϊρασ. Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ εκτιμά ότι θ χϊρα μασ βρίςκεται ςε μια κρίςιμθ καμπι, ότι δεν μπορεί το καταναλωτικό μοντζλο ι μια ανάπτυξθ χωρίσ κανόνεσ να αποτελεί το όραμα τθσ κοινωνίασ μασ. Σ βιϊςιμοσ τουριςμόσ, θ ςυςτθματικι και υγιεινι αγροτικι παραγωγι, ο πολιτιςμόσ, αποτελοφν τθ «βαριά κλθρονομιά» τθσ χϊρασ μασ που μαηί με τθν εκπαίδευςθ, τισ νζεσ τεχνολογίεσ, τθν κυκλικι οικονομία, τθν εξωςτρζφεια και τθν τίμια διαχείριςθ του εκνικοφ πλοφτου μποροφν να βελτιϊςουν ποιοτικά τθ ηωι μασ. Σι ΦτΦ υποςτθρίηουν ζνα αυ >:>::> >3> :::::::>::>>0::::>::::>>>':::::::>:::+::::::> >:>::>'::> >:::>::>+:>>:>:> :>+::::::::::>::>:>::>> :ԃ> >::>:> :>0::ԃ>::+:>::>3>>>'> :>>':>:>::>':>+::::>>':::>>3>>':::::>::>+:>:> >:> :::> >:>:::::::> > >::+:>:::>'> ::::>:::::::> :>>'::>:>::>:> :>':+::W::g:K:G:o:o::w::g:k:\:w::s::c:W::g:D+:>>'> >0>:::::::>3:::::::::::::::::::>0:>> ::::>0>::::::::::>0::::>:>:::>:>::>:>>'> +::ă:::::::::>3::::::::::::> >>:::> ::> :::::::::>:::> >:>:::>#::> >:>:::>:::>::>:+>::::>:> >>:>:>:>>>> :::>>:>:::::::>:> :::>:> >:>:::> :::::::::> > >:> :::>>::> +:::::::::> > >:::s>::::{>:>:> :::>::>:>:>>:> >>:::::::::ԃ::::>> >:>::> > >:+:>:::>:::>:> :W>::>:>:::> :::::::::::ă:::> >:>:::::::>::::::::> +:G:>3::ă:::>:>:::::::>:::::>3:::::ԃ::>::>0>>>3> :::>3>>'> >>::W::::>3> > >::::> :>3> :::ă>:+:::>::>:> :>>'::G> >::>+::G>::::>>': >>:::::>::>:: 찃>:::>:>::>::::::>:>> >:::::::+>:>> ::::ă:::>::::::>':::>0>:>> >:>::>:>:İ>3>>'> :::::ԃ::ԃ>::::>:>:>::::>0:>::::> :>0+:S::>::>:> :> :G>::::>>'::G>>:::> ::ԃ>:::> :>:::ă:::>:::>:::::ă>:>:>:::>::::>'::::>:::+:::>:>>:::ă>:>::::D:>::> +:G:::::::ă>>::>::::> :>::ԃ>:> >:::>:>:>>':>:::>>+::::ă>::>>:> >:> ::ă::::::ă>::+::::::::>:>>>> :::>:::>:>:> >:::>>:>:::::::>:> >3>>'> >>> >::K:>>::>:::::>>':+> >:::::::{:>::>:::>>:>:::> >:::::::::>:> >:::G>::>+:>:>>>+::::>::>>3:::>:>+:W:::::::>> >::::::::::䀘> >:::g>::>:::::>::ă> >:> :::>>:::> >:ă::::>:ă>:> :G>>:::> ::(