ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 19

εξαςφαλίηεται ο διαρκισ εφοδιαςμόσ με φκθνά προϊόντα, και επίςθσ για να αυξάνονται τα κζρδθ των εταιρειϊν και των πλουςίων επενδυτϊν τουσ» Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends Greece υιοκετεί, εργάηεται και προωκεί τουσ 17 ςτόχουσ του ΣΘΕ για τθ Βιϊςιμθ Ανάπτυξθ/ 17 Sustainable Development Goals. Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Εμπορίου Χτθν τελευταία ςφνοδο του Υαγκόςμιου Σργανιςμοφ Εμπορίου M11 ςτθν Αργεντινι 11-13.12.2017 τα «μζλθ του ΠΟΕ απζτυχαν να καταργιςουν τουσ περιοριςμοφσ του ΠΟΕ όςον αφορά τθν ικανότθτα των χωρϊν να καλφψουν τισ επιςιτιςτικζσ ανάγκεσ των πειναςμζνων πλθκυςμϊν τουσ και να βελτιϊςουν τα μζςα διαβίωςθσ των αγροτϊν με ζναν λειτουργικό μθχανιςμό ειδικϊν διαςφαλίςεων (SSM). Απζτυχαν, επίςθσ, να καταργιςουν τισ επιλεκτικζσ επιδοτιςεισ που ςτρεβλϊνουν το εμπόριο και βλάπτουν τα μζςα διαβίωςθσ των γεωργϊν ςε όλο τον κόςμο.» Δίκτυο Οργανιςμών Our World is Not for Sale (OWINFS) Ευρώπη Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ υιοκετεί το ΨΘΦΛΧΠΑ ΨΩΡ ΔΘΠΑΦΧΩΡ ΨΘΧ ΕΩΦΩΥΘΧ για ζνα δίκαιο ςφςτθμα εμπορίου και δίκαιασ παγκοςμιοποίθςθσ. Ψο ψιφιςμα μεταξφ των άλλων αναφζρει ότι «Το εμπόριο μπορεί να είναι ζνα ςθμαντικό εργαλείο ςτθν επίτευξθ τθσ ευθμερίασ των πολιτϊν. Για να καταςτεί όμωσ αυτό εφικτό απαιτείται θ εμπορικι πολιτικι να υπθρετεί τουσ ςτόχουσ όπωσ των Ανκρωπίνων δικαιωμάτων, τθν υλοποίθςθ των δεςμεφςεων για αποτροπι τθσ κλιματικισ αλλαγισ τθσ ςυμφωνίασ του Παριςιοφ του 2015, τθ δίκαια φορολόγθςθ, τθν υπεράςπιςθ των υψθλϊν προδιαγραφϊν των εργατικϊν δικαιωμάτων, του περιβάλλοντοσ κλπ. Οι ςυμφωνίεσ εμπορίου και επενδφςεων πρζπει να ςχεδιάηονται ϊςτε να υποςτθρίηουν τουσ παραπάνω ςτόχουσ. Δεν πρζπει να εμποδίηουν τα διαφορετικά επίπεδα διοίκθςθσ και αυτοδιοίκθςθσ να εκπλθρϊνουν αυτά τα δικαιϊματα και τουσ ςτόχουσ.» Σι ΦτΦ κα εργαςτοφν για τθ ςυγγραφι ενόσ Πανιφζςτου για μια νζα Ευρϊπθ τθσ αλλθλεγγφθσ, τθσ δθμοκρατίασ, τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ ςε ζνα ειρθνικό και δίκαιο κόςμο. Χτθ χϊρα μασ οριςμζνοι οικονομικοί δείκτεσ μπορεί να παρουςιάηουν βελτίωςθ ι ςτακερότθτα όπωσ οι ρυκμοί μεγζκυνςθσ του ΑΕΥ για το 2017, θ βελτίωςθ τθσ αγοράσ 19