ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 18

ΠΟΛΙΣΙΚΕ΢, ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΕ΢ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ΢ ΢ΤΝΘΗΚΕ΢ ΢ε Παγκόςμιο, Ευρωπαΰκό και Εθνικό Επίπεδο «Ο αγϊνασ κατά τθσ κλιματικισ αλλαγισ, θ άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν τθσ, αλλά και θ διαμόρφωςθ ενόσ κοινωνικά δίκαιου παγκόςμιου οικονομικοφ ςυςτιματοσ είναι οι προκλιςεισ του 21ου αιϊνα…!». Manfred Pils, Πρόεδροσ των Naturefriends International Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ ΦΩΧΘΧ/ Naturefriends Greece ζχει ωσ ςφνκθμά του τθ δράςθ των πολιτϊν «για τθν περιβαλλοντικι και κοινωνικι δικαιοςφνθ». Από τθ μια πλευρά το μεγαλφτερο ποςοςτό τθσ Υαγκόςμιασ κοινότθτασ βιϊνει με διαφορετικό βακμό ζνταςθσ τα μεγάλα προβλιματα τθσ ανκρωπότθτασ, (πολζμουσ, φτϊχεια, πείνα, ανεργία, διακρίςεισ, εξαφάνιςθ ειδϊν, κακοποίθςθ ηϊων, φυςικζσ καταςτροφζσ, ρφπανςθ κ.ά.) από τθν άλλθ πλευρά, αυτοί που προξενοφν τα ανωτζρω προβλιματα «ευθμεροφν». Θ ψαλίδα τθσ ανιςότθτασ ανοίγει προσ όφελοσ των πλουςίων χωρϊν των οποίων οι πλουςιότεροι άνκρωποι αφινουν το μεγαλφτερο οικολογικό αποτφπωμα ςτον πλανιτθ. H ψαλίδα τθσ ανιςότθτασ ανοίγει ταυτόχρονα και εντόσ των πλουςίων χωρϊν, ςτισ οποίεσ καταγράφεται αυξανόμενθ απογοιτευςθ και περικωριοποίθςθ των λαϊκϊν ςτρωμάτων. Ψόςο ςε επίπεδο χωρϊν όςο και κοινωνικϊν τάξεων επιβεβαιϊνεται το φαινόμενο «οι πλοφςιοι να γίνονται πλουςιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι». Χφμφωνα με τθν πρόςφατθ ζκκεςθ τθσ Oxfam (22.01.2018) "Ψο 82% του πλοφτου που δθμιουργικθκε πζρυςι ςε παγκόςμιο επίπεδο κατζλθξε ςτα χζρια του 1% των πλουςιότερων ανκρϊπων του πλανιτθ, ενϊ οι γυναίκεσ ςυνζχιςαν να πλθρϊνουν το πιο βαρφ τίμθμα εν μζςω τθσ εντεινόμενθσ ανιςότθτασ". Από το 2010, δφο χρόνια μετά το ξζςπαςμα τθσ κρίςθσ του 2008, ο πλοφτοσ τθσ λεγόμενθσ «οικονομικισ ελίτ» αυξάνεται κατά μζςο όρο περί το 13% ςε ετιςια βάςθ, διευκρινίηει θ Oxfam, και θ κορφφωςθ του φαινομζνου καταγράφθκε μεταξφ του Παρτίου του 2016 και του Παρτίου του 2017, ςε μια περίοδο κατά τθν οποία ςθμειϊκθκε «θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςτθν ιςτορία του αρικμοφ των ανκρϊπων θ περιουςία των οποίων ξεπερνά το ζνα διςεκατομμφριο δολάρια», με ρυκμό που ζφκανε τον ζναν νζο διςεκατομμυριοφχο κάκε δφο θμζρεσ. Αποςπάςματα από τθ διλωςθ τθσ διευκφντριασ τθσ Oxfam Συίνι Ππιανίμ: «Tο μπουμ των διςεκατομμυριοφχων δεν είναι ζνδειξθ μιασ ευθμεροφςασ οικονομίασ, αντικζτωσ είναι ςφμπτωμα τθσ αποτυχίασ του οικονομικοφ ςυςτιματοσ». «Ωφίςτανται εκμετάλλευςθ οι άνκρωποι που φτιάχνο sH33H3sH33H3ᳯs33K33Bssss3ᳯH33H3ss3333s333ssK33H3ssssᳯH33H33s3ᳮs3H33H33s⳯3K3sH3sBN