ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 17

ΕΤΡΩΠΑΪΚΑ & ΠΑΓΚΟ΢ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΣΤΑ Σι ΦτΦ ςυνεργάηονται με Ευρωπαϊκά και Διεκνι Υεριβαλλοντικά και κοινωνικά Δίκτυα. Ωιοκετοφμε τθ κζςθ τθσ Naomi Klein “No Is Not Enough: Resisting the New Sock Politics and Winning the World We Need” και προςυπογράφουμε το ΩΥΣΠΡΘΠΑ των Ευρωπαϊκϊν Ξινθμάτων «H ΕΠΥΣΦΛΞΘ ΞΑΛ ΕΥΕΡΔΩΨΛΞΘ ΥΣΟΛΨΛΞΘ ΨΘΧ Ε.Ε ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΕΞΔΘΠΣΞΦΑΨΛΧTΕΛ» (9 βιματα για τθ διαςφάλιςθ τθσ δθμοκρατικισ διαδικαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ) Σα εννέα βήματα για τη διαςφάλιςη τησ δημοκρατικήσ διαδικαςίασ ςτην Ε.Ε. για τισ εμπορικέσ ςυμφωνίεσ ςε τίτλουσ: 1) Ανοιχτι και διαφανισ δθμόςια διαβοφλευςθ πριν οριςτικοποιθκοφν οι κατευκφνςεισ για διαπραγμάτευςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι. 2) Διαςφάλιςθ ιςόρροπθσ ςυμμετοχισ των ενδιαφερόμενων μερϊν από τον ςχεδιαςμό τθσ εντολισ διαπραγμάτευςθσ ζωσ το ςτάδιο τθσ επικφρωςθσ των ςυμφωνιϊν. 3) Ψο Ευρωπαϊκό Ξοινοβοφλιο και τα Εκνικά Ξοινοβοφλια πρζπει να εγκρίνουν το πλαίςιο τθσ εντολισ διαπραγμάτευςθσ. 4) Σι Γενικζσ Διευκφνςεισ τθσ Ε.Ε. και τα Ωπουργεία με ςτόχουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ πρζπει να ζχουν ζναν διακριτό και ςθμαντικό ρόλο ςτισ διαπραγματεφςεισ. 5) Τλο το πλαίςιο κάκε εντολισ διαπραγμάτευςθσ και όλα τα ζγγραφα πρζπει να ζχουν δθμόςια πρόςβαςθ. 6) Ψα κοινοβοφλια πρζπει να μποροφν να δίνουν κατευκφνςεισ κατά τθν διάρκεια των διαπραγματεφςεων. 7) Ευρεία ςυηιτθςθ ςτα Ξοινοβοφλια πριν τθν υπογραφι και ψιφιςθ των ςυμφωνιϊν. 8) Ξατάργθςθ τθσ προςωρινισ εφαρμογισ ςυμφωνιϊν που είναι μικτισ αρμοδιότθτασ (E.E. και Εκνικϊν Ξοινοβουλίων των χωρϊν μελϊν). 9) Σι ςυμφωνίεσ πρζπει να αφοροφν μια περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια με δυνατότθτα επζκταςισ τουσ. 17