ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 14

ΣΙ ΕΦΟΤΜΕ ΚΑΝΕΙ – ΠΑΡΟΤ΢ΙΑ΢Η ΔΡΑ΢ΕΩΝ Σι ΦτΦ/ NFGR ζχουν επιλζξει τθν πλευρά τθσ ενεργοφσ ςυμμετοχισ, τθσ παρεμβατικισ πολιτικισ, τθν άςκθςθ πολιτικισ πίεςθσ (Policy & Advocacy) τθσ δικτφωςθσ και τθσ ςυνεργαςίασ, ςε εκνικό Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Επίπεδο, για τθν «Υεριβαλλοντικι και Ξοινωνικι Δικαιοςφνθ», και επιχειροφν με βάςθ το καταςτατικό τουσ, χωρίσ πολιτικζσ και οικονομικζσ εξαρτιςεισ, να ςυμβάλλουν ςτθν «προετοιμαςία ενόσ βιϊςιμου μζλλοντοσ» αξιοποιϊντασ όλα τα ςφγχρονα μζςα οργάνωςθσ, λειτουργίασ, διοίκθςθσ και τεχνολογίασ. Κύριεσ Δράςεισ – Αντικείμενο – Έργο (με αριθμούσ) [πενταετία 2012-2017] Υλθροφόρθςθ - Ευαιςκθτοποίθςθ – Διάδοςθ - Ενεργοποίθςθ Υολιτϊν για περιβαλλοντικά και κοινωνικά κζματα | Raise awareness | Άςκθςθ πολιτικισ πίεςθσ ( Policy & Advocacy) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 30 ΢εναγιςεισ ςε ςυνδυαςμό με τθν Υεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ 10 Χυμμετοχζσ ςε Επιτροπζσ τθσ Βουλισ (Ξλίμα, Εμπόριο) 4 Ευρωπαϊκζσ Εκςτρατείεσ (Ζδαφοσ, MONSANTO, Εμπορικζσ Χυμφωνίεσ, Roundup) 50 Σμιλίεσ ςε ςεμινάρια, εκδθλϊςεισ 10 Υροτάςεισ ςε νομοςχζδια, 10 Εκδόςεισ, 2 Υανελλινιοι Διαγωνιςμοί (Φωτογραφίασ, Εγϊ και θ Υόλθ μου), 6 Χυνεργαςίεσ με οργανιςμοφσ ςε Ευρωπαϊκό και Διεκνζσ Επίπεδο, 100 Χυνεργάτεσ – Φορείσ ςτθν Ελλάδα, 5 Χυμμετοχζσ ςε δράςεισ εκτόσ Ακινασ, 10 Πζλθ των ΦτΦ εκτόσ Ελλάδασ - ςυμμετείχαν ςε δράςεισ/ ςυνζδρια/ θμερίδεσ - εργαςτιρια εκτόσ Ελλάδοσ *NFI, S2B, STOP TTIP CETA], 12. 100 μζλθ – 50 ενεργά από 10 πόλεισ (μζλθ που είναι πρόεδροι ςε άλλουσ οργανιςμοφσ όπωσ π.χ. α) Σι Γιατροί ενάντια ςτα Υυρθνικά β) SOS Ψροχαία Εγκλιματα γ) ΣΛΞΣ.ΥΣΟΛ.Χ. Χαϊδαρίου δ) ΥΕΦΛ.ΥΣΟ.Σ. Αττικισ ε) ΣΦΒΚ Ψρίπολθσ ςτ) Χφλλογοσ Σρειβαςίασ - Χιονοδρομίασ - Αναρρίχθςθσ και Υροςταςίασ Υεριβάλλοντοσ Ξαλαβρφτων η) ο αντιδιμαρχοσ Ξζρκυρασ που είναι και Υρόεδροσ ΑΠΕΑ κ.ά., 13. 4 Υροτάςεισ υποβλικθκαν για δωρεζσ για ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ (μία εγκρίκθκε και υλοποιικθκε – δφο απορρίφκθκαν – μία ςε εκκρεμότθτα), 14