ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 13

΢υνεργάτεσ – φορείσ ςτην Ελλάδα / Partners: 13  Δαςαμάρι SOS  Φίλοι του Υεριβάλλοντοσ Υιερίασ,  ΣΛΞΣ.ΥΣΟΛ.Χ. Χαϊδαρίου,   Τμιλοσ ΦΒΚ Πιλου, Φίλοι του Αιγάλεω  Τμιλοσ ΦΒΚ Ψρίπολθσ,  Τμιλοσ ΦΒΚ Υαρναςςοφ,  Τμιλοσ Φίλοι Κεςςαλονίκθσ, Υυριτιδοποιείου Άλλεσ ςυνεργαςίεσ: τθσ Φφςθσ  ΥΕΦΛ.ΥΣΟ.Σ. Αττικισ,  Υεριβαλλοντικι Δράςθ Θλείασ  Χφλλογοσ Σρειβαςίασ - Χιονοδρομίασ - Αναρρίχθςθσ και Υροςταςίασ Υεριβάλλοντοσ Ξαλαβρφτων,  ΨΣ ΥΕΟΛΨΛ  Micro geographies  SOS Ψροχαία Εγκλιματα  Greek IPPNW O κατάλογοσ είναι ανοικτόσ για νζεσ ςυνεργαςίεσ με φορείσ και πρωτοβουλίεσ πολιτϊν, με νομικι ι με μθ νομικι μορφι