ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 12

΢υνεργαςίεσ ςε Ευρωπαΰκό και Διεθνέσ επίπεδο: Σι ΦτΦ είναι μζλθ: 1. Από το 2008 ςτο Διεκνζσ Δίκτυο 45 Σργανϊςεων Naturefriends International. Σι Naturefriends ιδρφκθκαν το 1895 ςτθ Βιζννθ, 2. Από το 2018 ςτο Ευρωπαϊκό Δίκτυο SEATTLE TO BRUSSELS/ S2B και εκπρόςωποί του ςτθν Ελλάδα. Σι ΦτΦ διατθροφν επαφζσ και ςυνεργάηονται με Ευρωπαϊκζσ και Διεκνείσ Σργανϊςεισ και Ξοινωνικά Δίκτυα. Ενδεικτικά: 1. Our World Is Not For Sale/ OWFINS, 2. Global Campaign Dismantle Corporate Power and Stop Impunity, 3. UNITED for Intercultural Action - European Network against nationalism, racism, fascism and in support of migrants and refugees. Σι ΦτΦ ιταν Εκνικοί ςυντονιςτζσ ςτισ εκςτρατείεσ people4soil, STOP TTIP CETA TiSA Ελλάδασ και ςυμμετείχαν ςτισ Ευρωπαϊκζσ πρωτοβουλίεσ: Διακιρυξθ Βάςκων, STOP GLYPHOSATE - ECI κ.α. Σι ΦτΦ ςε δράςεισ κατά τθν διάρκεια του 14ου γφρου διαπραγματεφςεων για τθν TTIP/ Βρυξζλλεσ 12