ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ NFGR3A2A - Page 11

Ι΢ΣΟΡΙΚΟ 2007 – 2017 Ψο Ελλθνικό Δίκτυο ΦΛΟΣΛ τθσ Φφςθσ ιδρφκθκε το 2007, με μζλθ φορείσ, και απόκτθςε νομικό χαρακτιρα ωσ Αςτικι Πθ Ξερδοςκοπικι Εταιρεία το 2008. Ψο ίδιο ζτοσ γίνεται τακτικό μζλοσ του Διεκνζσ Δικτφου Naturefriends International. To 2014 αλλάηει θ νομικι μορφι και από ΑΠΞΕ, από μζλθ φορείσ, οι ΦτΦ γίνονται Χωματείο με μζλθ φυςικά πρόςωπα. Θ δθμοκρατικι και ςυμμετοχικι αλλαγι του νομικοφ πλαιςίου, ςε ςυνδυαςμό με άλλεσ οργανωτικζσ και τεχνολογικζσ αναπροςαρμογζσ και εκςυγχρονιςμοφσ ςτο ςφςτθμα διοίκθςθσ, λιψθσ και υλοποίθςθσ αποφάςεων, δθμιοφργθςαν μια νζα δυναμικι για τθν αποτελεςματικότερθ δράςθ του ςωματείου. Δθμιουργικθκαν νζεσ ςυνεργαςίεσ ςε εκνικό και διεκνζσ επίπεδο, είχαμε εγγραφζσ νζων μελϊν από αρκετά μζρθ τθσ Ελλάδασ, κεςμοκετικθκαν εςωτερικζσ διαδικαςίεσ για να εξαςφαλίηουν τον ζλεγχο και τθ διαφάνεια, εκπαιδεφτθκαν ςτελζχθ για τθν οργάνωςθ και τθ διοίκθςθ των ςωματείου. Το ςφνκθμά μασ: Σχεδιάηουμε με όραμα και υλοποιοφμε με υπευκυνότθτα και διαφάνεια,