Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 9

Ζ Ήριννα είλαη κηα από ηηο πξώηεο αξραίεο πνηήηξηεο πνπ αλαθέξεη ε ηζηνξία. Σν όλνκά ηεο είλαη ππνθνξηζηηθό ηεο ιέμεο «έαξ», πνπ ζεκαίλεη αλνημηάηηθε. Πέζαλε κόιηο 19 εηώλ από καξαζκό, επεηδή ε κεηέξα ηεο δελ ηελ άθελε λα αζρνιείηαη κε ηελ πνίεζε, αιιά ηελ αλάγθαδε λα γλέζεη θαη λα πθαίλεη. Έγξαθε θξπθά θαη άθεζε πίζσ ηεο ην έξγν «Ζιαθάηε» (ξόθα) . Έλα έπνο από 300 ζηίρνπο, ηνπο νπνίνπο νη αξραίνη θξηηηθνί ζπλέθξηλαλ ζε αμία κε ηνπο ζηίρνπο ηνπ Οκήξνπ θαη ηνπο ζεσξνύζαλ αλώηεξνπο από ηνπο ζηίρνπο ηεο ΢απθνύο. Γελ είλαη γλσζηό πόηε αθξηβώο έδεζε, ππνινγίδεηαη όκσο γύξσ ζηα 350 π.ρ. Σόπνο θαηαγσγήο ηεο είλαη ε Σήινο.