Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 8

΢απθώ η Λεζβία από ηνλ ηόπν θαηαγσγήο ηεο - 630 -570 π.Υ.) Λπξηθή πνηήηξηα από ηε Λέζβν, ηδηαίηεξα γλσζηή από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ζήκεξα γηα ηα πνηήκαηά ηεο. Έγξαςε εξσηηθά πνηήκαηα, ύκλνπο ζηνπο ζενύο θαη επηζαιάκηα (ηξαγνύδηα ηνπ γάκνπ). Σόζε ήηαλ ε εθηίκεζε πνπ έηξεθαλ νη κεηαγελέζηεξνη γη' απηήλ, ώζηε, όηαλ έιεγαλ «ε πνηήηξηα», ελλννύζαλ ηε ΢απθώ, όπσο ελλννύζαλ ηνλ Όκεξν, όηαλ έιεγαλ ν «πνηεηήο». Ο Πιάησλνο ηελ ζπγθαηαιέγεη ζηηο Μνύζεο ζαλ δεθάηε ζ’ έλα επίγξακκα πνπ απνδίδεηαη ζ’ απηόλ.