Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 7

Χαιρετιςμόσ από την πρόεδρο του ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ Σοφία Δημητρίου Α) . Οι γυναίκεσ-ποιήτριεσ ςτην αρχαία Ελλάδα και ελληνιςτικούσ χρόνουσ (ςύντομη ειςήγηςη) Φλώρα Ορφανουδάκη Επίκληςη ςτην Αφροδίτη, Σαπφώ (Βιβή Μαρκεςίνη) Ηλακάτη (απόςπαςμα), Ήριννα (Ειρήνη Μπουρολιά) Γρήγορα η ώρα πέραςε, Σαπφώ (Φλώρα Ορφανουδάκη) Κέλομαί ςε Γογγύλα, Σαπφώ, τραγουδά η Τζίνα Σούλη