Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 4

Η πμίεζε απυ ηεκ ίδηα ηε θφζε ηεξ πνμτπμζέηεη ηδηαίηενε εοαηζζεζία θαη ιεπηυηεηα πμο ηαηνηάδεη πενηζζυηενμ ζε γοκαηθείεξ ροπέξ. Γη’ αοηυ δεκ πνέπεη κα πνμθαιεί εκηφπςζε θαη απμνία ε άπμρε υηη ε πμίεζε εμθακίζηεθε ηζημνηθά ζηε Μεζμπμηαμία µε εθπνυζςπυ ηεξ µηα γοκαίθα, ηεκ ΓΝΦΓΝΤΟΥΑΝΝΑηεκ ηένεηα, πμο ζήμενα ζεςνείηαη ε ανπαηυηενε γκςζηή πμηήηνηα ημο θυζµμο! Έδεζε 2.300 πνυκηα π.Φ πενίπμο, ζηηξ πυιεηξ Οον θαη Οονμφθ, θαη οπήνλε ανπηένεηα ημο θεγγανμζεμφ Νάκκα. Τμ υκμµά ηεξ ζηα Σμοµενηαθά ζεµαίκεη «μ θφνημξ, ημ θυζµεµα ημο μονακμφ». Η Γκπεκημοάκκα θνυκηηζε ηα πμηεηηθά ηεξ θείµεκα κα δηαθοιαπζμφκ επςκφµςξ. Έηζη, έπμοµε φµκμοξ πμο θένμοκ ημ υκμµά ηεξ, θη αοηυ ελεγεί γηαηί ζεςνείηαη ε ανπαηυηενε πμηήηνηα ημο θυζµμο. Μπμνεί κα ζεςνεζεί ςξ ε πνχηε ζνεζθεοηηθή πμηήηνηα ζημκ θυζµμ πμο ακαπηφζζεη ηεκ αημµηθή πνμζεοπή. Ιδηαίηενε εκηφπςζε πνμθαιεί θαη ζημ ζφγπνμκμ ακαγκχζηε, απυζπαζµα εκυξ πμηήµαηυξ ηεξ πμο απμηειεί έκα ζογθηκεηηθυ µεγαιοκάνημ ηθεζίαξ πνμξ ηε ζεά Ικάκκα: Ω ∆έζπμηκα υιςκ ηςκ ∆οκάµεςκ αγιαή γοκαίθα θαιή, θςημπενίποηε! μ μονακυξ θαη ε Γε ζ’ αγαπμφκ!