Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 32

Βραβεία 1964(;), Eύθεκε κλεία από ηελ Οκάδα ησλ Γώδεθα, γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Eπί ηα ίρλε. 1972, Β΄ Κξαηηθό Βξαβείν Πνίεζεο, γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Σν ιίγν ηνπ θόζκνπ. 1989, Α΄ Κξαηηθό Βξαβείν Πνίεζεο, γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Υαίξε πνηέ. 1997, Βξαβείν Ηδξύκαηνο Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή Ζ εθεβεία ηεο ιήζεο. 2001, Αξηζηείν ησλ Γξακκάησλ ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο. 2009, Δπξσπατθό Βξαβείν Λνγνηερλίαο (Prix Européen de Littérature), γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο. 2010, Μεγάιν Κξαηηθό Βξαβείν Λνγνηερλίαο, γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο.