Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 31

Γιακρίζεις 2001, Υξπζόο ΢ηαπξόο ηνπ Tάγκαηνο ηεο Tηκήο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο Κσλζηαληίλν ΢ηεθαλόπνπιν. 2002, ηαθηηθό κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ, ζηελ νπνία θαηέιαβε ηελ έδξα ησλ γξακκάησλ πνπ είρε κείλεη