Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 30

Η Κική Γημοσλά (γελλήζεθε ζηηο 6 Ηνπλίνπ 1931) είλαη πνηήηξηα θαη ηαθηηθό κέινο ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ ζηελ έδξα ηεο πνίεζεο. Σν παηξηθό ηεο όλνκα είλαη Βαζηιηθή Ράδνπ. Γελλήζεθε θαη θαηνηθεί ζηελ Αζήλα. Σν 1952 παληξεύηεθε ηνλ πνηεηή θαη πνιηηηθό κεραληθό Άζσ Γεκνπιά. Δξγάζηεθε σο ππάιιεινο ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο από ην 1949 έσο θαη ην 1973. Δίλαη πξόεδξνο ηνπ ηδξύκαηνο Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε. (Κνηλσθειέο Ν.Π.Η.Γ. ππό ηελ αηγίδα ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ).