Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 3

Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ. Φασδανίμο απυ ημ 2008, δημνγακχκεη εθδειχζεηξ θαη πανεμβάζεηξ με αθμνμή ηεκ Παγθυζμηα Ημένα Πμίεζεξ: To 2008 εθδχζαμε θοιιάδημ με ηίηιμ «ΝΑΙ ζηεκ Πμίεζε – ΟΦΙ ζηεκ Γθπμίεζε». Το 2009 εθδχζαμε Ακζμιυγημ πμίεζεξ με ηίηιμ «Ακαθαιφπημκηαξ ημοξ πμηεηέξ ηεξ πυιεξ μαξ». Σημ ακζμιυγημ πανμοζηάζαμε δείγμαηα απυ ημ ένγμ 25 ζομπμιηηχκ μαξ θαη πανάιιεια δημνγακχζαμε πμηεηηθή – μμοζηθή εθδήιςζε ζημ Παιαηάθη. Το 2010 επακεθδχζαμε ειεθηνμκηθά ημ Ακζμιυγημ ηεξ πνμεγμφμεκεξ πνμκηάξ, πνμζζέημκηαξ πέκηε πμηεηέξ. Σφκμιμ αοηή ηε θμνά 27 Φασδανηχηεξ πμηεηέξ. Το 2011 πανμοζηάζαμε ζημ Παιαηάθη ηνηάκηα έλη πμηήμαηα ζε έλη ζεμαηηθμφξ θφθιμοξ κε Πηάκμ: Δήμεηνα Χαννμφ, Τναγμφδη: Τδίκα Σμφιε. , 12, 13, 14 θαη ζήμερα 2015 πάλι μαζί . Τμ ζέμα μαξ : «Γιιεκίδεξ πμηήηνηεξ -Απυ ηε Σαπθχ ζηε Δεμμοιά»