Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 29

Αθηνά Παπαδάκη γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. ΢πνύδαζε πνιηηηθέο επηζηήκεο θαη εξγάδεηαη σο δεκνζηνγξάθνο ζε δεκόζην νξγαληζκό. Μηιάεη αγγιηθά θαη γαιιηθά. Πνηήκαηά ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πνιιέο γιώζζεο. Prague Writers' Festival