Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 28

Ζ Καηεξίλα Γώγνπ (1940-1993) ήηαλ πνηήηξηα θαη εζνπνηόο. Ξεθίλεζε από κηθξή θαξηέξα ζηελ εζνπνηία, αιιά αξγόηεξα ζηξάθεθε ζηελ πνίεζε. Ωο εζνπνηόο είλαη γλσζηή πεξηζζόηεξν γηα δεπηεξεύνληεο ξόινπο: Σν Ξύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν-Μηα ηξειή ηξειή νηθνγέλεηα. Σεο έρεη απνλεκεζεί, ζην Φεζηηβάι Θεζζαι