Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 25

•Ήρθε και τρύπωσε ο Ερμής, Σαπθώ, ηραγοσδά η Τζίνα Σούλη •Λέαηλα ηεο βηηξίλαο, Αζελά Παπαδάθε (Ρεγγίλα ΢ηαζάηνπ) •Δκέλα νη θίινη κνπ, Καηεξίλα Γώγνπ, (Δηξήλε Μπνπξνιηά) •Ιεξή άγλνηα, Αζελά Παπαδάθε, (Διέλε Μπάζηα) •Άθεζα λα κελ μέξω, Κηθή Γεκνπιά (Βηβή Μαξθεζίλε) •Μόνο γιατί μ’ αγάπησες, Πολσδούρη, ηραγοσδά η Τζίνα Σούλη\