Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 24

Σν 1962 ηηκήζεθε κε ην Α΄ Βξαβείν Πνίεζεο ηεο πόιεο ηεο Γελεύεο (Prix Hensch). Σν 1985 ηηκήζεθε κε ην Β΄ Κξαηηθό Βξαβείν Πνίεζεο. Έρεη δώζεη δηαιέμεηο θαη δηάβαζε πνηήκαηά ηεο ζε Παλεπηζηήκηα ησλ ΖΠΑ θαη Καλαδά (Harvard, Cornell, Daztmouth, N.Y. State, Princeton, Columbia θ.α.) Σν 2000 ηηκήζεθε κε ην βξαβείν Κώζηα θαη Διέλεο Οπξάλε (Αθαδεκία Αζελώλ). Φέηνο ηηκήζεθε κε θξαηηθό βξαβείν γηα ην ζύλνιν ηνπ έξγνπ ηεο. Έξγα ηεο έρνπλ κεηαθξαζηεί ζε πεξηζζόηεξεο από δέθα γιώζζεο θαη πνηήκαηά ηεο βξίζθνληαη ζε πνιιέο αλζνινγίεο ζε όιν ηνλ θόζκν.