Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 23

Καηερίνα Αγγελάκη-Ροσκ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1939. ΢πνύδαζε ζηελ Αζήλα, ζηε Νόηηα Γαιιία θαη Διβεηία (Παλεπηζηήκην Γελεύεο). Δίλαη δηπισκαηνύρνο ηεο ΢ρνιήο Μεηαθξαζηώλ θαη Γηεξκελέσλ (αγγιηθά, γαιιηθά, ξσζηθά). Πξσηνδεκνζίεπζε ζηελ "Καηλνύξγηα Δπνρή" ην 1956. Άξζξα θαη δνθίκηα γηα ηελ ειιεληθή πνίεζε θαη ηε κεηάθξαζε ηεο πνίεζεο έρεη δεκνζηεύζεη ζε πνιιά πεξηνδηθά θαη εθεκεξίδεο ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθό. Έρεη εθδώζεη πεξίπνπ 20 πνηεηηθέο ζπιινγέο.