Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 21

Ζ Καηεξίλα Γώγνπ (1940-1993) ήηαλ πνηήηξηα θαη εζνπνηόο. Ξεθίλεζε από κηθξή θαξηέξα ζηελ εζνπνηία, αιιά αξγόηεξα ζηξάθεθε ζηελ πνίεζε. Ωο εζνπνηόο είλαη γλσζηή πεξηζζόηεξν γηα δεπηεξεύνληεο ξόινπο: Σν Ξύιν βγήθε από ηνλ Παξάδεηζν-Μηα ηξειή ηξειή νηθνγέλεηα. Σεο έρεη απνλεκεζεί, ζην Φεζηηβάι Θεζζαινλίθεο, ην Βξαβείν Α΄ Γπλαηθείνπ ξόινπ, γηα ηελ ηαηλία Σν βαξύ πεπόλη. Ωο πνηήηξηα είλαη γλσζηή γηα ηνλ αληηζπκβαηηθό θαη ζπλεηξκηθό ηξόπν γξαθήο ηεο, θαζώο θαη ηηο αλαξρηθέο ηεο ηδέεο. Οη ζηίρνη ηεο ήηαλ γεκάηνη νξγή θαη επαλαζηαηηθόηεηα. Σν ζθνηάδη ηεο, ν αζπκβίβαζηνο ραξαθηήξαο ηεο θαη ε θινληζκέλε ςπρνινγία ηεο, όκσο, ηελ νδήγεζαλ, ζε ειηθία κόιηο 53 εηώλ, ζηελ απηνθηνλία.