Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 20

Ζ Αιθπόλε Παπαδάθε γελλήζεθε ζην Νην Υσξηό, θνληά ζηα Υαληά. «Γεννήθηκα ζηο Νιο Χφριό, πολύ κονηά ζηα Χανιά. Ο παηέρας μοσ ήηαν δάζκαλος. Η μάνα μοσ, ονειροπόλα... Όζο ήμοσνα παιδί, η οικογένειά μοσ περνούζε δύζκολες έφς ηραγικές καηαζηάζεις. Έηζι, αναγκάζηηκα να υάτνφ από ηόηε ηα μονοπάηια ηης θσγής. » Δίλαη πνιπγξαθόηαηε, κε δεθαεπηά βηβιία ζην ζπγγξαθηθό ελεξγεηηθό ηεο. Ξεθίλεζε λα γξάθεη από παηδί, ην πξώην ηεο γξαπηό, όπσο έρεη δειώζεη ε ίδηα, «ήηαλ έλα ξαβαζάθη ζηνλ Θεό». Σα έξγα ηεο αλήθνπλ ζηε ζύγρξνλε κπζηζηνξία θαη δηαθξίλνληαη γηα ηελ πξνζσπηθή, ιπξηθή γξαθή ηεο.