Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 2

Παγκόζμια Ημέρα Ποίηζης (από ηη Σοθία Δημηηρίοσ, Πρόεδρο ηοσ ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.Σ) Ας θσμηθούμε πως καθιερώθηκε ασηή η ημέρα : Παγθυζμηα μένα ηεξ πμίεζεξ έπεη ακαθενοπηεί ε 21 Μανηίμο απυ ημ 1999. Η πνςημβμοιία λεθίκεζε απυ ηεκ Γιιάδα, ημ 1997, υηακ μ έιιεκαξ πμηεηήξ Μηπαήι Μήηναξ, πνυηεηκε ζηεκ Γηαηνεία Σογγναθέςκ κα οημζεηεζεί μ εμνηαζμυξ ηεξ πμίεζεξ ζηεκ Γιιάδα, υπςξ θαη ζε άιιεξ πχνεξ, θαη κα μνηζηεί ζογθεθνημέκε μένα γη' αοηυ. Ο ζογγναθέαξ Βαζίιεξ Βαζηιηθυξ, πνέζβεξ ηεξ Γιιάδαξ ζηεκ UNESCO, εηζεγήζεθε ζημ Γθηειεζηηθυ Σομβμφιημ ημο μνγακηζμμφ, ημ 1999, ε 21ε Μανηίμο κα ακαθενοπζεί Παγθυζμηα Ημένα Πμίεζεξ. Οη Γάιιμη, μη Ιηαιμί, μη Τοκήζημη θαη άιιμη πνέζβεηξ απυ πχνεξ ηεξ Μεζμγείμο οπμζηήνηλακ ηεκ εηζήγεζε θαη ε ειιεκηθή πνυηαζε οπενρεθίζηεθε. αμαθέηομηας ζηη τώρα μας μα οργαμώζει ηομ πρώηο διεθμή εορηαζμό.