Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 19

Ω κειίζζη κνπ, πηεο Απ' απηόλ ηηο γιπθέο Κη ε θαξδηά κνπ ζθηξηά Σηο αγλέο επσδηέο Κη όιε δήιηα δεηά Σεο ςπρήο κνπ! Να ζνπ γίλεη σο απηά Πξνζθεθάιη ΢' αγαπώ ηη κπνξώ Αθξηβέ λα ζνπ πσ Πην βαζύ, πην απιό Πην κεγάιν