Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 18

Στίχοι: Μυρτιώτιςςα-Θεώνθ Δρακοποφλου Μουςικι: Μάνοσ Χατηιδάκισ Σ' αγαπώ, δεν μπορώ Τίποτ' άλλο να πω Τα δυο χζρια μου, να... Πιο βακφ, πιο απλό Στα προςφζρω δετά Πιο μεγάλο! Για να γείρεισ γλυκά Μπροσ ςτα πόδια ςου εδώ Με λαχτάρα ςκορπώ Τον πολφφυλλο ανκό Τθσ ηωισ μου Το κεφάλι