Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 16

ΜΤΡΣΗΩΣΗ΢΢Α (Κσλζηαληηλνύπνιε 1885 - Αζήλα 1968) Φηινινγηθό ςεπδώλπκν ηεο Θεώλεο Γξαθνπνύινπ. Αζρνιήζεθε κε ηελ ππνθξηηηθή, ζπλεξγαδόκελε κε ηε «Νέα ΢θελή» ηνπ Κσλζηαληίλνπ Υξεζηνκάλνπ. Σν πνηεηηθό ηεο έξγν θπξηαξρείηαη από έληνλν ιπξηζκό, ελώ ζπρλά ζέκαηά ηεο είλαη ε θύζε θαη ην δίπηπρν έξσηαο-ζάλαηνο. ΢εκαληηθή γηα ηε δσή ηεο ζηάζεθε επίζεο ε βαζηά θηιία πνπ ηε ζπλέδεε κε ηνλ Κσζηή Παιακά, ν νπνίνο ζηάζεθε θαζνδεγεηήο ηεο. Σν 1932 πήξε ην βξαβείν ηεο Αθαδεκίαο Αζελώλ γηα ηελ πνηεηηθή ζπιινγή ηεο «Γώξα αγάπεο» θαη ην 1939 ην Κξαηηθό βξαβείν γηα ηηο «Κξαπγέο».