Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 15

Γ) •Οι γσναίκες-ποιήηριες ζηον 20ο αιώνα μέτρι ζήμερα (ζύληνκε εηζήγεζε) Φιώξα Οξθαλνπδάθε •Έρωτας τάτα… Μπξηηώηηζζα (Δηξήλε Μπνπξνιηά) •Οι τρίλλιες ποσ σβήνοσν, Πνιπδνύξε, (Διέλε Μπάζηα) •Σ’ αγαπώ, Μσρηιώηιζζα, ηραγοσδά η Τζίνα Σούλη •Σν καδί, Αιθπόλε Παπαδάθε (Βηβή Μαξθεζίλε) •Θα ’ξζεη θαηξόο, Κ. Γώγνπ, (Ρεγγίλα ΢ηεθάηνπ) •Καηάζηαζε πνιηνξθίαο, Μαξίλα (Φιώξα Οξθαλνπδάθε) •΢ηνλ νπξαλό ηνπ ηίπνηα κε ειάρηζηα, Κ. Αγγειάθε Ρνπθ, (Διέλε Μπάζηα)