Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 13

Ζ Οζία Καζζηαλή (ή Καζζία ή Ηθαζία ή Δηθαζία) ε Τκλνγξάθνο γελλήζεθε κεηαμύ ηνπ 805 θαη ηνπ 810 κ.Υ. ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε θαη έδεζε ζηα ρξόληα ηνπ βαζηιηά Θενθίινπ (829 -842 κ.Υ.). Βπδαληηλή εγνπκέλε, πνηήηξηα, ζπλζέηξηα, θαη πκλνγξάθνο, ζηελ νπνία θαη απνδίδεηαη ην ςαιιόκελν ηελ Μεγάιε Σξίηε ηξνπάξην