Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 12

Β) •Οι γσναίκες-ποιήηριες ζηο Βσζάνηιο μέτρι και ηον 19ο αιώνα (ζύληνκε εηζήγεζε), Βηβή Μαξθεζίλε) •Το τροπάριο ηεο Καζζηαλήο (βίληεν), Μαξίδα Κωρ •