Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 11

Κζλομαί ςε Γογγύλα. Ποίθςθ: Σαπφώ Μουςικι: Μάνοσ Χατηιδάκισ. • Τάν κάλαν, ά γαρ κατάγωγισ αφτα επτόαις' ίδοιςαν Κζλομαί ςε Γογγφλα πζφανκι λάβοιςα μα ζγω δζ χαίρω καί γάρ αφτα δι γλακτίναν, ςζ δθφτε πόκοσ τ ζαυτοσ αμφιπόταται. τόδε μζμφεταί ςοι Κυπρογζνθα. τασ άραμαι τοφτο τω βόλλομαι Γογγφλα κατκάνθν δ' ίμερόσ τισ ζχει με και λωτίνοισ δροςόεντασ όχκοισ