Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 88

έκφραση των παιδιών και με δεδομένο ότι όλα τα παιδιά που συμμετείχαν είναι άξια επαίνου, η επιτροπή αποφάσισε να απονεμηθούν: α) Σιμητικές Διακρίσεις, χωρίς διαβάθμιση, στις εξής κατηγορίες: 1. Ποίηση Μαθητών Γυμνασίου, 2. Ποίηση Μαθητών Λυκείου, 3. Διήγημα Μαθητών Γυμνασίου και 4. Διήγημα Μαθητών Λυκείου, καθώς επίσης και β) Έπαινοι σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στη διαδικασία και μας έκαναν την τιμή να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις και τις λογοτεχνικές και νεανικές ανησυχίες τους. Πτη συνέχεια, πρόθεσή μας είναι η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας προς αυτή την κατεύθυνση της ενδυνάμωσης της καλλιτεχνικής και δημιουργικής έκφρασης των μαθητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό αυτό, τόσο από το σύλλογο ΝΗΘΝΞΝΙΗΠ, όσο και από τη Α΄ΒΒΓ Ώθήνας-Ρμήμα Ξολιτιστικών Ζεμάτων. Θαλούνται, συνεπώς, στην εκδήλωση αυτή, όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο διαγωνισμό προκειμένου να παραλάβουν τους Γπαίνους ή τις Ριμητικές τους Βιακρίσεις με τους καθηγητές και τις οικογένειες και τους φίλους . Πτην εκδήλωση θα γίνει ανάγνωση αποσπασμάτων από ποιήματα και διηγήματα που διακρίθηκαν και θα έρθουν να παρουσιάσουν τη δουλειά τους τα μουσικά συγκροτήματα των μαθητών του 13ου Α/σίου Ξεριστερίου και του 1ου ΑΓΙ Ξεριστερίου με τους καθηγητές τους καθώς και θα χορέψει αντιπροσωπευτικούς χορούς Θαππαδοκίας η χορευτική ομάδα του 3ου Α/σίου Ώιγάλεω. Ρους ευχαριστούμε θερμά για την εθελοντική τους παρουσία στην εκδήλωση αυτή. Νι μαθητές που συμμετείχαν στον 1ο Καθητικό Βιαγωνισμό Ξοίησης και Βιηγήματος 2015 είναι από τα σχολεία: 1.ΓΕΝΙΚΑ ΛΤΚΕΙΑ-ΕΠΑΛ: 3ο ΑΓΙ Ώγ. Ώναργύρων, Ξειρ. ΑΓΙ Ώγ. Ώναργύρων, 1ο ΑΓΙ Ώιγάλεω , 3ο ΑΓΙ Ώιγάλεω, 4ο ΑΓΙ Ώιγάλεω, 6ο ΑΓΙ Ώιγάλεω, 1ο ΑΓΙ Ώγ. ΐαρβάρας, 2ο ΑΓΙ Ώγ. ΐαρβάρας ,3ο ΑΓΙ Ηλίου, 2ο ΓΞΏΙ Ηλίου, 2ο ΑΓΙ Θαματερού,2ο ΑΓΙ Ταϊδαρίου, 4ο ΑΓΙ Ταϊδαρίου, 4ο ΑΓΙ Ξετρούπολης, 1ο ΑΓΙ Ξεριστερίου , 2ο ΑΓΙ Ξεριστερίου, 10ο ΑΓΙ Ξεριστερίου , 13ο ΑΓΙ Ξεριστερίου. 2. ΓΤΜΝΑ΢ΙΑ 1ο Α/ΠΗΝ Ταϊδαρίου, 6ο Α/ΠΗΝ Ταϊδαρίου , 7ο Α/ΠΗΝ Ταϊδαρίου, 2ο Α/ΠΗΝ Ώγ. ΐαρβάρας, 1ο Α/ΠΗΝ Ξεριστερίου, , 7ο Α/ΠΗΝ Ξεριστερίου ,13ο Α/ΠΗΝ Ξεριστερίου , Α/ΠΗΝ Ώυγουλέα- Ιιναρδάτου ,3ο Α/ΠΗΝ Ξετρούπολης. 10ο Α/ΠΗΝ Ηλίου , 11ο Α/ΠΗΝ Ηλίου , Ρέλος, σημειώνεται ότι: Ρα παραπάνω αποτελέσματα εκδόθηκαν από κριτική επιτροπή Υιλολόγων και Λογοτεχνών. Ν Βιαγωνισμός διεξήχθη με απόλυτη διαφάνεια και χωρίς η Θριτική Γπιτροπή να γνωρίζει ονόματα παιδιών ή σχολεία προέλευσης των έργων. Γκ μέρους της Θριτικής Γπιτροπής Ε Ξρόεδρος : Σλώρα Νρφανουδάκη Γκ μέρους της Νργανωτικής Γπιτροπής από τη Α΄ΒΒΓ Ώθήνας Ε ΢π. Ξολιτιστικών Ζεμάτων: Ηωάννα Βεκατρή Ε Ξρόεδρος του ΝΗΘΝΞΝΙΗΠ: Ποφία Βημητρίου 80