Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 87

3. Νι συμμετέχοντες μαθητές στο διαγωνισμό θα μπορούν να συμμετάσχουν σε μελλοντικό Γυρωπαϊκό πρόγραμμα ( Erasmus+-Youth Action) που θα οργανωθεί από τον ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗ.Π. 4. Ζα οργανωθούν από τον ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗ.Π μαθήματα δημιουργικής γραφής για μαθητές της Α΄Βιεύθυνσης Βευτεροβάθμιας Ώθήνας. Η κριτική επιτροπή αποτελείται από φιλολόγους και ποιητές: 1. Βεκατρή Ηωάννα, Σιλόλογος, ΢πεύθυνη Ξολιτιστικών Ζεμάτων Α΄ΒΒΓ Ώθήνας 2. Νρφανουδάκη Σλώρα, Σιλόλογος , Ξοιήτρια 3. Ακανά Ώγγελική, Σιλόλογος, πρώην Βιευθύντρια 4ου Α/σίου Ταϊδαρίου 4. Αελάτσορας Ώντώνιος, Σιλόλογος, Ξοιητής, πρώην εκπ/κός 7ου Α/σίου Ταϊδαρίου 5. Θαραδήμα Ξαναγιώτα ,Σιλόλογος, , πρώην Βιευθύντρια Ιυκείου 6. Ππηλιωτοπούλου Θωνσταντία, Σιλόλογος, εκπ/κός 1ου Αεν. Ιυκείου Ταϊδαρίου Αράφει η ποιήτρια Σλώρα Νρφανουδάκη: «Προτείνοντας στους μαθητές να συμμετάσχουν σ‟ ένα διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος, τους ωθούμε να ασχοληθούν με την τέχνη του γραπτού λόγου, καλλιεργώντας τους έτσι την αγάπη για τη λογοτεχνία και προσφέροντάς τους τη δυνατότητα και την ευκαιρία να μάθουν να εκφράζουν και να μοιράζονται τις ανησυχίες, τις ελπίδες, τις αγωνίες, τους φόβους, αλλά και τις αγάπες τους με τον περίγυρό τους. Σους οδηγούμε σ‟ έναν δημιουργικό πνευματικό δρόμο, απομακρύνοντας έτσι τις τόσο επικίνδυνες σειρήνες που εμφανίζονται κατά την εφηβεία. Με τον διαγωνισμό ποιήματος και διηγήματος θα έχουμε την ευκαιρία να αναζητήσουμε, να βρούμε τις μελλοντικές πνευματικές δυνάμεις της πόλης μας εν τη γενέσει τους και να τις ενισχύσουμε. Έτσι, το σχολείο θα μπορέσει ν‟ ανοιχτεί και να συνδεθεί με τρόπο δημιουργικό με την τοπική κοινωνία». 2. Έγγραφο 2 -«Διοργάνωση εκδήλωσης απονομής Σιμητικών Διακρίσεων και Επαίνων στους μαθητές που συμμετείχαν στον 1ο Διαγωνισμό ΠοίησηςΔιηγήματος Γ΄ΔΔΕ & ΟΙΚΟΠΟΛΙ΢» Ρο Αραφείο Ξολιτιστικών Ζεμάτων της Α΄ΒΒΓ Ώθήνας και ο Νικολογικός-Ξολιτιστικός Πύλλογος ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗΠ διοργανώνουν εκδήλωση για την απονομή Ριμητικών Βιακρίσεων και Γπαίνων συμμετοχής στους μαθητές που συμμετείχαν στον 1ο Βιαγωνισμό Ξοίησης και Βιηγήματος 2015, που έλαβε χώρα κατά το τρέχον σχολικό έτος για όλα τα σχολεία αρμοδιότητας της Α΄ ΒΒΓ Ώθήνας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Δημαρχείο Φαϊδαρίου, την Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015 και ώρα 7:00-9:00μμ. Γυχ