Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 86

1. Έγγραφο –Δελτίο τύπου «1oς ΜΑΘΗΣΙΚΟ΢ ΔΙΑΓΩΝΙ΢ΜΟ΢ ΠΟΙΗ΢Η΢ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΜΑΣΟ΢ 2015» Ε Α΄Βιεύθυνση ΐ/θμιας Γκπ/σης Ώθήνας δια του Αραφείου Ξολιτιστικών Ζεμάτων, σε συνεργασία με τον Νικολογικό Ξολιτιστικό Πύλλογο Ταϊδαρίου «ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗ.Π» προκηρύσσουν τον 1ο Μαθητικό Διαγωνισμό Ποίησης και Διηγήματος της Γ΄ΔΔΕ Αθήνας για το σχολ. έτος 2014- 2015. Ν διαγωνισμός απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ τάξης Αυμνασίου και όλων των τάξεων των ΑΓ.Ι, ΓΞΏ.Ι. της Α΄Βιεύθυνσης ΐ/θμιας Γκπ/σης Ώθήνας και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική. Ν διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο είδη του λόγου: Ποίημα και Διήγημα, με θέμα ελεύθερο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι μαθητές με ένα ποίημα ή ένα διήγημα ή και τα δύο. ΢τόχοι Διαγωνισμού: 1. Ξαρώθηση των μαθητών προς την ενασχόληση με την τέχνη του γραπτού λόγου και τη δημιουργική γραφή. 2. Θαλλιέργεια της αγάπης για τη λογοτεχνία στους νέους ανθρώπους 3. Θαλλιέργεια δημιουργικής αλληλεπίδρασης των νέων με τον κοινωνικό τους περίγυρο, μέσω της καλλιτεχνικής γλωσσικής έκφρασης 4. Βημιουργική έκφραση των εφηβικών ανησυχιών μέσα από γλωσσικούς και καλλιτεχνικούς κώδικες επικοινωνίας. 5. Ώναζήτηση και υποστήριξη μαθητών της Βυτικής Ώθήνας με ιδιαίτερη κλίση στην δημιουργική έκφραση μέσω του γραπτού λόγου. 6. Πύνδεση και αλληλεπίδραση του σχολείου με την τοπική κοινωνία Όροι Διαγωνισμού: 1. Ρα ποιήματα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τους σαράντα (40) στίχους και τα διηγήματα τις έξι (06) δακτυλογραφημένες σελίδες Ώ4 (με γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος γραμμάτων 12 και διάστιχο 1,5). 2. Θάθε έργο υποβ