Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 85

Σι είναι ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢ Οικολογικός Πολιτιστικός ΢ύλλογος Φαϊδαρίου -http://xpolis.blogspot.gr/ Γπικοινωνία: Ώνθέων 72, 12461, Ταϊδάρι -Ρηλ/φαξ : 2155257408 Email : xpolis@gmail.com Ο ΟΙΚΟ.ΠΟΛΙ.΢ με βάση το καταστατικό του έχει τους παρακάτω στόχους: • Ξροώθηση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον πολιτισμό , την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την τοπική ιστορία. • Ώνάπτυξη δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη δια βίου μάθηση , την αλληλεγγύη , κλπ. • Γνθάρρυνση δράσεων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και δράσεις με σκοπό την ενεργοποίηση των πολιτών .  Ξεριβαλλοντικές δραστηριότητες με βιωματικά εργαστήρια σε ενήλικες  Πυνεργασία με άλλους αντίστοιχους Γλληνικούς και Γυρωπαϊκούς οργανισμούς. Μόνιμες παρεμβάσεις - εκδηλώσεις κάθε χρόνο- άλλες δράσεις: 1. Ξαγκόσμια Εμέρα Ξοίησης (21