Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 72

«Ώντιστασιακή, μια οργάνωση που θα έχει ως στόχο την αφύπνιση του λαού» της απάντησε ο Ξέτρος, ενώ με τα μάτια του ονειρευόταν ήδη τη στιγμή που η γαλανόλευκη σημαία θα κυμάτιζε και πάλι στον ιερό βράχο της Ώκρόπολης. Έτσι και έγινε. Κέσα σε δύο μήνες οι πέντε νέοι συνέστησαν την δική τους αντιστασιακή οργάνωση, που την ονόμασαν ΞΓΏΛ ( Ξανελλήνιος Ένωσις Ώγωνιζόμενων Λέων). Θαθώς ο καιρός