Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 4

Κε ιδιαίτερη χαρά και ενθουσιασμό η Α΄ΒΒΓ Ώθήνας «αγκάλιασε» την πρόταση του ΝΗΘΝ.ΞΝΙΗ.Π. για τη συνδιοργάνωση ενός λογοτεχνικού διαγωνισμού, του 1ου Βιαγωνισμού Ξοίησης και Βιηγήματος για όλους τους μαθητές των σχολείων Βευτεροβάθμιας Γκπαίδευσης της Α΄Ώθήνας, με την υποστήριξη του Βιευθυντή Γκπαίδευσης κ. Α. Δαφειρακίδη. Νι στόχοι μας αρχικά είχαν κυρίως να κάνουν με την παρώθηση των μαθητών προς την ενασχόληση με την τέχνη του γραπτού λόγου και τη δημιουργική γραφή, την καλλιέργεια δημιουργικής αλληλεπίδρασης των νέων με τον κοινωνικό τους περίγυρο, την έκφραση των εφηβικών ανησυχιών μέσα από γλωσσικούς και καλλιτεχνικούς κώδικες επικοινωνίας, την αναζήτηση και υποστήριξη μαθητών της Βυτικής Ώθήνας με ιδιαίτερη κλίση στην δημιουργική έκφρασ :܃: