Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 30

Μφλνλ ε κεηάλνηα απφ ηνλ ρξπζφ ιήζαξγν ηηο ςπρέο ηνπο ζα γαιελέςεη. Όινη, φκσο, έρνκε θαη κηαλ επηινγήλ, κηαλ θαη κφλν. Να είκαζηε εγθξαηείο θαη λα αζθνχκε ιαθσληθφλ θαη ιηηφλ βίνλ. Σφηεο, ν Ύςηζηνο, ζα πξάμεη ηε δηθαηνζχλε ηνπ. Θα αμηψζεη λα καο δψθεη έλαλ άμηνλ ζάλαηνλ. Καη ν Κχξηνο, εμέδσζε ηελ απφθαζίλ ηνπ. Με αμίσζε γηα έλαλ ππέξνρν ζάλαην. Θάλαην ζηελ αγθάιε ηεο Λεπηεξηάο. Θάλαην ζηα ρέξηα ηεο Γηθαηνζχλεο. Θάλαην ζηελ επίγεηα γαιήλε. Θάλαην ζηε γαιάδηα Θάιαζζα. ΢ην κνλαδηθφ κέξνο πνπ ν άλζξσπνο θαηάθεξε λα μεθνπξαζηεί. Γηαηί ε Λεπηεξηά είλαη κηα Θάιαζζα… «Το ψάθινο καπέλο» Ν. Λύτρας