Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 29

ζην θξαλίν. Έλαο θνπξειηαζκέλνο Έιιελ κε άξπαμε ηνλ ρξπζνπνίθηιην ζηαπξφ ηνπ λνλνχ! Δίρα θηππήζεη πνιχ άζθεκα. Ο Έιιελ βιαζηήκαγε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ύβξηδε ηα Θεία. Με θνίηαμε κε βιέκκα αιιηψηηθν απφ ησλ Διιήλσλ πνπ έκαζε ε Ιζηνξία. Ο Έιιελ θαηέζηξεςε ηελ ηζηνξία κνπ, ην κνλαδηθφ θνκκάηη ηνπ λνλνχ γηα ιίγνλ άξην πνπ ζα αγφξαδε. Έκπεμε ηα βξψκηθα ρέξηα ηνπ ζηε ζάξθα κνπ θαη κε πέηαμε ζηε Θάιαζζα. Σν κφλνλ πνπ ζπκάκαη, είλαη ηνλ Αιή λα ηνλ θπλεγά. Να ηνλ θπλεγά γηα λα κε ζψζεη ηελ πεξηνπζίαλ. Γελ θαηαιάβαηλα πξάκα απφ φ,ηη γίλεθε. Η θπξά Θάιαζζα κε πήξε αγθάιε θαη εθνηκήζεθα εθεί. Γελ ζπκνχκαη ηίπνηεο άιιν. Σν επφκελν πνπ ελζπκνχκαη είλαη κηα γηγάληηα πχξηλε ζθαίξα πάλσ απφ ην θεθάιη κνπ. Δίρα μππλήζεη θαη αληίθξηδα ηνλ ήιην πνπ έζηεθε απφ πάλσ καο. Σνλ Ήιην ηνλ Ηιηάηνξα πνπ έιεγε ν Οδπζζέαο ηνπ παηέξα κνπ. Παληθφβιεηνο ζεθψζεθα απφ ην πγξφ κνπ θξεβάηη θαη αλαδεηνχζα ηελ ζηεξηάλ. Πνπζελά δελ ηελ έβξηζθα! Καηάιαβα ηφηε φηη δελ έρσ θαη πνιιά λα θάλσ, παξά λα πεξηκέλσ ηνπο θφξαθεο λα γιεληήζνπλ πάλσ απφ ην εμαληιεκέλν κνπ θνξκί Σελ είρα μεγξακκέλε ηε δσή. Ο ζάλαηνο είλαη πιένλ κνλφδξνκνο. Απεθάζηζα λα απνιαχζσ ηηο ηειεπηαίεο κνπ ζηηγκέο. Τπάξρεη άξαγε κεγαιχηεξε επηπρία απφ ηνλ ζάλαην ζηελ αγθάιε ηεο Θάιαζζαο; Να πεζαίλεηο κέζα ζην απέξαλην ηνπ Διιεληθνχ γαιάδηνπ. Να ζε ηπιίγεη ε πγξή γαιαλφιεπθε ζθηθηά. Πεζαίλεηο κέζα ζηε δχλε ηεο Λεπηεξηάο. Μηα Λεπηεξηά πνπ πνηέο ν Πειινθξάηεο δελ ζα αγνξάζεη κε ηηο δξαρκέο ηνπ. Τπάξρεη άξαγε κεγαιχηεξε αγαιιίαζε απφ ηνλ πληγκφ ζην πγξφ ηεο δηθαηνζχλεο; Μφλνλ ε Θάιαζζα κπνξεί λα δψζεη δηθαηνζχλε! Μφλνλ απηή γηγλψζθεη θαιιηά ηελ ηζηνξία ηνχηνπ ηνπ ιανχ. Απηή ζα απνθαζίζεη! Ση ηεο κέιεη θαη ηη δηθαίσο ηεο κέιεη! Μέιη θαη γάια ε πνξεία πνπ ηεο πξφθεηηαη ή αγρφλε πνπ αλειέεηα ζθνηψλεη; Τπάξρεη άξαγε πην κεγάιν απφ ηεο Θαιάζζεο ην κεγαιείν; Πνπ θαηαθηεηέο απφ ην «Μάξελ Όζηξνπκ» ηζηνξεί, έσο ηηο Υηηιεξίεο πνπ ηνλ θφζκν ζέιαλε δηθφ ηνπο; Καλείο φκσο ηνχην ην άγην χδσξ δελ θαηέθηεζε πξαγκαηηθψο! Καλείο! Με ηνλ Υάξν λα ζθχβεη φιν έλα θαη πεξηζζφηεξν επάλσ απφ ηελ θεθαιήλ κνπ, ελλφεζα ηνλ κνλαδηθφ ηεο δσήο ηνλ δξφκν. Μφλν ζάλαηνο καο κέιεη εκάο. Σίπνηεο άιιν. Καη θαλέλαο δελ ην λίθεζε ηνχην ην αιιφθνην πξάκα. Μφλνλ ν Κχξηνο, πνπ ζρεδφλ ζηελ αγθάιε ηνπ κε έρεη πάξεη. Μνλφδξνκνο ν ζάλαηνο, αιιά γηα ηνχηνπο φινπο ηνπο ραζνκέξεδεο πνπ γηα δξαρκέο ην θνξκί θαη ηελ ςπρή ηνπο μεπνπιάλε, ζσηεξία δελ πθίζηαηαη.