Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 27

αθνχο απηή ηελ θφξλα ηελ βξαρλά γηνκάηε! Γίλσ έλα ζάιην θαη κπαίλσ κέζα. Με πήγε φιν κέζα απφ ην Φξανπινρψξη. Σν ρσξηφ πνπ είρε πην πνιιέο θξάνπιεο παξά θαηνίθνπο. Όκνξθν ήηαλ. Μ’ φια ηα ζπίηηα ηνπ πεηξφρηηζηα πνιιά κπνκπαξληηζκέλα απφ ηηο Υηηιεξίεο! Πέξαζα θη απφ ην ζθνιεηφ κνπ. Καινθηηαγκέλν, ηψξα πξηλ θαηξφ ιίγν. Σν βαπφξη εβγήθε απφ ην ρσξηφ. Σξάβεμε γηα ηε κεγαινχπνιε. ΢ΣΟ ΚΣΗΜΑ... Μηζή ψξα θαη θάηη έθακε ην βαπφξη λα θηάζεη ζηελ πφιε. Καηέβεθα απφ ην ιεσθνξείν θαη ην άθνπζα λα θεχγεη μεξλψληαο πίζσ ηνπ βελδίλε. Πέξαζα πξψηα απφ ηελ Καιιηφπε θαη ηνλ θνχξλν ηεο. Θπκνχκαη λήπην ζαλ ήκνπλ πνπ πήγαηλα κε ηε κάλα λα πάξεη ςσκί γηα ηνλ παηέξα θαη κηζφ θηιφ βνπηήκαηα λα έρεη λα θηιέςεη ηηο θηιελάδεο ηεο. Η θπξά Πφπε κε έδσλε πάληνηε θαη δπν ηξία θνπινπξάθηα γηνκηζηά βεξεζέ. Σν ζήκεξνλ, κπήθα ζηνλ παξαδνζηαθφ ηεο θνχξλν θαη κηα γιπθηά νζκή πιεκκχξηζε ηα πλεπκφληα κνπ. Γίπιεο, κεινκαθάξνλα, θνπξακπηέδεο, ηζνπξέθηα θαη γιπθά δέζπνδαλ ζηελ ηδακαξία πνπ έβιεπε ζηνλ καραιά. Γελ είρα ρξφλν γηα ράιαζκα.