Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 26

καξκειάδα απφ ηα ρεξάθηα ηεο κάλαο κνπ, ηεο Ρνδακάλζεο. Σα έθαγα γξήγνξα θαη κε φξεμε. Έπεηηα πήγα ζην θαζηζηηθφ. Δίδα ζνπινππσκέλε, φζν γηλφηαλ απφ ηα ρηεο, ηε ζαινπέηα ηνπ παηέξα κνπ. Μνπ εθάξκνζε ηέιεηα. Φφξεζα ηηο δηθηέο κνπ γαιφηζεο, θαη έηξεμα ζηελ εζηία λα δαλεηζηψ εηζηηήξην γηα ην βαπφξη ηεο ζηεξηάο. Πξψηα ζα έβγαηλα ζην Φξανπινρψξη, φπνπ θαη πήγαηλα ζθνιεηφ, ζα έπαηξλα ην βαπφξη ηεο ζηεξηάο, ζα πήγαηλα ζηε κεγαινχπνιε εδψ θνληά θαη απφ εθεί πεξπαηεηφ έλα ηέηαξην γηα ην ρσξάθη, έμσ απφ ηελ πφιε. Πήγα λα θχγσ, αιιά κε ζηακάηεζε ε κάλα κνπ. Σελ είδα λα βαζηά δπν θνπηάιηα. Σν ‘λα είρε απάλσ ιάδη θαη η’ άιιν είρε κέιη. Βιέπεηο, ην είρε ζπλήζεην ε κάλα κνπ λα κνπ δίλεη θάηη γηα λα είκαη γεξφο πξηλ θχγσ. Σα θαηάπηα κνλνθνπαληά, θαη έηξεμα λα θηάζσ ηε ζσζηή ψξα γηα ην βαπφξη ηεο ζηεξηάο. ΣΟ ΦΡΑΟΤΛΟΥΩΡΙ... Έθηαζα κε πνιχ ηξεραιεηφ ζην Φξανπινρψξη. Μφιηο πξφβαια απφ ηεο θπιισζηέο, κε πξνυπάληεζε ε δαζθάια κνπ, ε θπξία Διεπζεξία. Η θπξία Διεπζεξία είρε λα πεη γηα φινπο έλαλ θαιφ ιφγν. Όινη νη λένη, είραλ δηδαρηεί απφ ηελ θπξία Διεπζεξία. Πάληνηε φινη ζέβνληαλ θαη ιάκβαλαλ ζνβαξά ππ’ φςηλ ηα ιεγφκελά ηεο. Βιέπεηο, ηφζν ζπνπδαγκέλε γπλαίθα δελ είραλ καηαδεί. Καη εγψ, ν ιαηξεκέλνο ηεο καζεηήο. ΢ηηο πξψηεο έδξεο κε είρε βάιεη. Καη εγψ ηελ αγαπνχζα. Όινη καο! Με πξνυπάληεζε φιν θαινζχλε, φπσο ηα ζπλήζηδε ε θπξά δαζθάια. Κη ήηαλ πάληνηε θνθέηα. Σεο άξεζαλ ην γαιάδην θαη ην άζπξν ρξψκα ζηα ξνχρα ηεο. Όπσο θαη ζήκεξα! - Καιεκέξα ζνπ αγφξη κνπ! Πψο θαη μχπλεζεο Κπξηαθή ηφζν πξσί. Μελ κνπ πεηο φηη έξρεζαη λα εθθιεζηαζηείο! - Να κε ζπκπαζάο, θπξά δαζθάια. Γελ έξρνκαη ζηνλ Κχξην! ΢ήκεξνλ, ν παηήξ κνπ έρεη γξίπε θαη ηξέρσ ‘γσ λα δνπιέςσ. - Μπξάβν ζνπ αγφξη κνπ. Να βνεζάο ηνπο γνλείο ζνπ. ΢νπ εχρνκαη θαιεκέξα! Απηά είπακε θαη ζπλέρηζε ν θαζέλαο ην κνλνπάηη ηνπ. Καη έηζη, εγψ ηξαβψληαο γηα ηε βηνπάιε, ε θπξά δαζθάια, ε θπξία Διεπζεξία, ράζεθε κέζα ζηελ Παλαγηά ηελ Βξεθνθξαηνχζα, ηελ Δθθιεζηά. Πξνρψξεζα εγψ ηνλ ρσκάηηλν δξφκν πνπ κε έβγαλε ζηνλ θεληξηθφ ηνπ ρσξηνχ. Δθεί ήηαλ θαη ε ζηάζε γηα ην βαπφξη ηεο ζηεξηάο. Έλα ζθνπξηαζκέλν ιεσθνξείν. Αο ήηαλ θαη ζθνπξηαζκέλν! Πψο κπνξείο φκσο λα θαθνινγείο ηελ αζρήκηα απηνχ ηνπ βαπνξηνχ πνπ ρξφλνπο ηαμίδεςε θαη άηνκα πνιιά; Σν βαπνξάθη δελ άξγεζε λα’ ξζεη. ΢αλ θηάλεη ζηε ζηάζε ηνπ ρσξηνχ,