Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 25

αξάπεο θαλέλαο θαθνχξγνο; Σα φλεηξα κνπ ρατδεχνπλ ηα καιιηά. Ξέραζα επζχο παηέξεο, αξάπεδεο θαη κνπιάξηα. Οη ζθέςεηο κνπ γχξηζαλ ζην ζθνιεηφ. Θπκήζεθα ηνλ θίιν κνπ, ηνλ Κσζηή, πνπ έθπγε λα κείλεη κφληκα ζηε Νάμν. Θπκήζεθα ηηο ηξέιεο καο, ηα παηρλίδηα καο, ηηο ζθαληαιηέο καο. Σα σξαηφηεξα ρξφληα. Θέινληαο θαη κε, ήξζε ν Μνξθέαο θαη κε πήξε αγθάιε. Έθηαζα λα ηαμηδεχσ ζε έλαλ θφζκν ρσξίο λφκνπο, ρσξίο φξηα. ΢ηνλ κνλαδηθφ θφζκν κε ηέηνηα ραξαθηεξηζηηθά. ΢ηνλ θφζκν ησλ νλείξσλ. ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΤΜΑ… ΢εθψζεθα αιαθηαζκέλνο απφ ηνλ χπλν. Με έπηαλε ηξέκνπιν κε θαη ράζσ ην κεξνθάκαην θαη κνπ βάιεη ηηο θσλέο ν παηέξαο. Βιέπεηο, φηαλ ήκνπλ κηθξφο, απηφο έπηλε. Ήηαλ ζπλέρεηα νξγηζκέλνο. Μνπ έπαηξλε ηα παηρλίδηα ηα ζηδεξέληα, ηα θνχρησλε θαη ηα ράιαγε. Φνβήζεθα κε θαη ραιάζεη εκέλα ηψξα. Πήγα ίζακε ηελ εζηία. Δίδα ην ηξαπέδη γηνκάην … Θπκήζεθα! Θπκήζεθα πνπ ‘κνπλ κηα ζηάια παηδί θαη μχπλαγα ην πξσί λα θακαξψζσ ηνλ παηέξα κνπ γηα ην πξσηλφ. Ήηαλε απφ ηα ΢θαθηά, Κξεηηθφο. Με ηνλ κπάξκπα κνπ, ηνλ Νηθνιφ, ήηαλ πνιχ αγαπεκέλνη. Πνιχ αγαπεκέλα αδέξθηα. Αιιά, αθνχ αθήζακε ηελ Κξήηε θη ήξζακε ζην παηξηθφ ηεο κάλαο κνπ, εδψ ζηε Θεζζαιία ζην βνπλφ, ηνλ βιέπνπκε πνιχ αξαηά. Σν έρνκε θάλεη παξάδνζε φκσο, λα ‘ξρεηαη θαη λα πεγαίλνπκε καδί λα θφςνπκε ην δέληξν ηα Υξηζηνχγελλα. Ήηαλ Κξεηηθφο ν παηέξαο κνπ. Ξχπλαγε κεξαθιίδηθα! ΢εθσλφηαλ ζηεο ηέζζεξεο ηα ραξάκαηα. Ο παηέξαο ιάηξεπε ηε ζάιαζζα. Μάιηζηα, έιεγε « Σε ιέμε ζάιαζζα, δελ κπνξεί θαλείο λα ηελ γξάςεη θαη λα ηελ ζρεδηάζεη. Όπσο θαη ηελ ειεπζεξία. Λεπηεξηά θαη ζάιαζζα αγφξη κνπ, είλαη δηαθνξεηηθά πξάκαηα γηα θάζε άλζξσπν. ΢ε φπνην ζθνιεηφ θαη λα παο, θαη ζηελ Αζήλα αθφκα, δελ ζα κπνξέζεηο λα ηελ γξάςεηο ζσζηά. Γηαηί δελ ππάξρεη ζσζηφ ζε ηνχηεο ηηο ιέμεηο. Γηα θάζε άλζξσπν, είλαη δηαθνξεηηθή ε … νξζνγξαθία ησλ ιέμεσλ ηνχησλ». Φφξαγε ηα ξνχρα ηνπ, πήγαηλε λα θάεη πξσηλφ. Δίρε πάληα έλα πνηήξη θξαζί, λεξσκέλν, βνχηαγε ιίγν θξέζθν ςσκί απφ ηνλ θνχξλν, κφιηο ην είραλ βγάιεη, θαη κεξηθέο ειηέο. ΢εθσλφηαλ, έθακε ηνλ ζηαπξφ ηνπ θαη έθεπγε γηα ηε δνπιεηά, ζηεηφο θακαξσηφο. Δίρε ζηελνρσξεζεί πνιχ, αθνχ αθήζακε ηα ηηκεκέλα ρψκαηα! Καη εγψ καδί ηνπ, αθνχ είρα γελλεζεί εθεί θαη είρα πεξάζεη ηα πξψηα 8 ρξφληα ηεο δσήο κνπ. Δγψ ζην ηξαπέδη βξήθα ζήκεξα έλα ρπκφ πνξηνθάιη, έλα πηάην κε θξέζθν βνχηπξν απφ ηηο θαηζίθεο ηεο Γηψξγαηλαο, ςσκί απφ ηνλ θνχξλν ηεο Καιιηφπεο θαη