Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 24

πάλσ κηα ξνδνθφθθηλε πεηζέηα θαη ζην ηέινο ην κεινκαθάξνλν. Μπήθα ζην δσκάηην. Ο παηέξαο κε θνίηαμε. - Μπεο γηφθα κνπ, ηη θνβείζαη; Με θαη ζηηο βξέμσ ζαλ φηαλ ήζνπλα κηθξφο; Μπήθα, ινηπφλ, φηαλ κε πξφζηαμε. Κάζηζα πιάη ηνπ. - Γηφθα κνπ, κε βιέπεηο αδχλακν θαη επεηδή… Φνβήζεθα λα αθνχζσ ηη ζα κνπ παξαγγείιεη. Γελ ήμεξα γηαηί θνβήζεθα, αιιά θνβήζεθα. Έηζη ηνλ δηέθνςα, κε άιινζη ην κεινκαθάξνλν. - Πάηεξ, ήξζα λα ζε γιπθάλσ κε ηνχην ην κεινκαθάξνλν, ην αγαπεκέλν ζνπ γιπθφ. Βπδαληηλή ζπληαγή. Όπσο πάληα απξφβιεπηνο θαη παλέμππλνο ν παηέξαο, κε θαηάιαβε. Παξφηη αγξάκκαηνο, παλέμππλνο! Άιισζηε ε γξακκαηνζχλε δελ θαζνξίδεη ηε λνεκνζχλε. Μπνξεί θαη λα θαηλφηαλ ν θφβνο ζηα κάηηα κνπ, ηη λα ππνζέζσ! - Κακάξη κνπ, κελ θνβείζαη ηίπνηε. Μελ ςάρλεηο πξάκαηα λα απνθχγεηο, γηαηί δελ ζα απνθχγεηο θαλέλαλ θαη ηίπνηε. Όια ζα ηα δήζεηο. Με ζαξξείο λα θάηζνπκε ζαλ άιινπο ρεηκψλεο λα πνχκε γηα ηνλ Παιαηνιφγν. Σα θαηάθεξεο θαη ηα΄καζεο νχια. Καη ζην ζθνιεηφ ζνπ θαη ζην ζπηηηθφ ζνπ. Δγψ πνιιά γξάκκαηα δελ γηγλψζθσ. Λίγε βπδαληηλή ηζηνξία. Δζχ ηα ηέιεησζεο απηά. ΢άζηηζα! Ο παηέξαο δε