Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 23

ΜΙΑ ΘΑΛΑ΢΢Α Η ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ (διήγημα), Ράπτης Δημήτρης Η ΑΡΡΩ΢ΣΙΑ... Πξσί κε ηε δξνζνχια θίλεζα γηα ην κεξνθάκαην. Να πάσ ζηα θηήκαηα, πξηλ κε πηάζεη ν ήιηνο. Ο παηέξαο δελ ζα πήγαηλε ζήκεξα, ήηαλ άξξσζηνο! Σνλ θξφληηδε απφ ηα ρηεο ε κάλα κνπ. Γχξηζε απφ ηε δνπιεηά ηδξσκέλνο θαη ρινκφο! Μφιηο ηνλ είδε ε κάλα, κνχδηαζε. Σνλ έβιεπε θάζε κέξα εμαληιεκέλν απφ ηα θηήκαηα, αιιά φρη ηφζν άξξσζην. Ακέζσο, ηνλ μάπισζε ζην θξεβάηη, ηνπ άλαςε ην ηδάθη λα δεζηάλεη, κηαο θαη ν ρεηκψλαο κάζηηδε ην λνηθνθπξηφ καο θάζε ρξφλν. Έπεηηα ηνπ έβγαιε ηελ ζαινπέηα θαη ηηο ιαζπσκέλεο γαιφηζεο. Σνπ έθεξε θξεζθνπιπκέλεο πηηδάκεο. Σνπ έθεξε θαη ηηο αθξάηεο δεζηέο παληνχθιεο ηνπ. Κίλεζε ηφηε θαηά ηελ θνπδίλα. Παξάηεζε ην ηζνπθάιη κε ηηο θαθέο πνπ εηνίκαδε, θαη έβαλε λα ηνπ θηηάμεη ρπιφ, δεζηφ θαη δπλακσηηθφ. Μεηά, παξάγγεηιε ζε εκέλα λα ηνπ θάλσ παξέα, σζφηνπ λα δεζηάλεη ην ηζνπθάιη θαη λα γέλεη ν ρπιφο. Δπζχο ζθέθηεθα θάηη πνπ ζα έθαλε ηνλ γέξν κνπ λα ληψζεη θαιχηεξα. Πήγα ζην θαζηζηηθφ. Γίπια ζην κεγάιν ζηνιηζκέλν έιαην, πνπ είρα θφςεη εγψ θαη ν κπάξκπαο κνπ, ν Νηθνιφο, ήηαλ ε ηξαπεδαξία. Νηπκέλε κε έλα πιερηφ ηεο γηαγηάο Όιγαο. Απάλσ θεξηά αλακκέλα, δχν κεγάιεο αζεκέληεο πηαηέιεο ηεο κάλαο κνπ. ΢ηε κηα ζηξνπηαζκέλα κεινκαθάξνλα. ΢ηελ άιιε θνπξακπηέδεο παζπαιηζκέλνη κε κπφιηθε άρλε! ΢θέθηεθα ινηπφλ, λα ηνπ πάσ έλα θέξαζκα, έηζη γηα λα γιπθαζεί. Να θχγεη απφ πάλσ ηνπ ε γεχζε ηεο ιάζπεο, ηεο ληνκάηαο θαη ηεο θνπξηάο. Να ηνπ απαιχλεη ηα ρείιηα ηνπ θαη ηελ ςπρή ηνπ. Να ηνπ πάσ έλα θνπξακπηέ ή έλα κεινκαθάξνλν; Μήπσο λα ηνπ πάσ θαη ηα δχν; Όρη, γηαηί ζα θψλαδε ε κάλα φηη δελ ζα έρεη λα θηιέςεη ηηο θίιεο ηεο. Θα ηνπ πάσ κεινκαθάξνλν. Ήμεξα πφζν πνιχ ιάηξεπε ν παηέξαο ηε βπδαληηλή ηζηνξία. Έιεγε φηη « Η Διιάδα ήηαλ Απηνθξαηνξία, θαη νη Έιιελεο Απηνθξάηνξεο». Μλεκνλεχεη φκσο ζπλέρεηα θαη ιηγνπξεχεηαη φιν ηνλ ρξφλν ηα κεινκαθάξνλα, γηαηί ιέεη «Ήηαλ βπδαληηλφ γιπθφ». Πήξα έλα θαιφ πηάην ηεο κακάο, ρεηξνπνίεην θαη πνξζειάληλν. Σν είρε θέξεη πέξζη ε ζεία Δπιακπία καδί κε έλα νιφθιεξν ζεη απφ καραηξνπίξνπλα θαη ηέηνηα, απφ ηελ Αγγιία! Έβαια απφ 1