Αιθέρια Παράθυρα της ψυχής και του νου - Page 22

«Ο ξένορ –ο άλλορ- ο διαφοπετικόρ» ( ποίημα), Γεώπγιορ Χόντορ Απηόο πνπ δηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο ρξσκαηηθά, θπιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθά. Εθείλνπ πνπ ηα βαζαληζκέλα κάηηα θαζξεθηίδνπλ ηε ζθνηεηλή, ρσξίο θσο ςπρή ηνπ γεκάηε από θόβν, κηδέξηα, αγαλάθηεζε θαη ηε ζνιή εηθόλα ηεο παηξίδαο ηνπ. Απηόο πνπ κόλν σο ήξσαο κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί είλαη εθεί θαη δίλεη ζπλέρεηα κάρεο γηα ηε δσή είλαη εθεί θαη γηα ηελ νηθνγέλεηά ηνπ εμαληιεί θάζε ίρλνο γηα αμηνπξεπή δσή. Τν κόλν πνπ εηζπξάηηεη όκσο είλαη πόλνο. Καη όκσο είλαη εθεί. Δελ ζα πάςεη λα πξνζπαζεί κέρξη λα δηθαησζεί κέρξη λα αθήζεη ηελ ηειεπηαία ηνπ πλνή κέρξη λα θύγεη από ηε γε απηή. Χσξίο θαλέλα δηθαίσκα, νύηε θαλ ηεο δσήο πνπ θάζε κέξα θάπνηνο απεηιεί ζε έλαλ άγλσζην ηόπν όπνπ εθείλνο όκσο πξνζπαζεί ζε κία ηξπθεξή αγθαιηά λα ρσζεί. Καη γηα ιίγν λα μεραζηεί πξηλ ηνλ αηέιεησην απηό δξόκν λα μαλαδηαβεί. Οι 4 εποχές - Τσαρούχης